Warunki korzystania

Czas czytania: 11 minut
1 265 poglądów

Warunki korzystania z witryny

Wersja 1.0

Witryna Blikopzuid znajdująca się pod adresem https://blikopzuid.com/ jest dziełem chronionym prawem autorskim należącym do Blikopzuid. Niektóre funkcje Witryny mogą podlegać dodatkowym wytycznym, warunkom lub zasadom, które zostaną opublikowane w Witrynie w związku z takimi funkcjami.

Wszystkie takie dodatkowe warunki, wytyczne i zasady są włączone przez odniesienie do niniejszych Warunków.

W niniejszych Warunkach użytkowania opisano prawnie wiążące warunki, które nadzorują korzystanie z Witryny. LOGUJĄC SIĘ NA STRONIE, JESTEŚ ZGODNY Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI i oświadczasz, że masz uprawnienia i zdolność do ich zawarcia. MUSISZ MIEĆ CO NAJMNIEJ 18 LAT, ABY UZYSKAĆ ​​DOSTĘP DO WITRYNY. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WSZYSTKIMI POSTANOWIENIAMI NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NIE LOGUJ SIĘ I/LUB NIE KORZYSTAJ Z WITRYNY.

Dostęp do Witryny

Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków. Firma udziela użytkownikowi nieprzenoszalnej, niewyłącznej, odwołalnej, ograniczonej licencji na dostęp do Witryny wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek.

Niektóre ograniczenia. Prawa zatwierdzone w niniejszych Warunkach podlegają następującym ograniczeniom: (a) nie możesz sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, przenosić, cedować, rozpowszechniać, hostować ani w żaden inny sposób komercyjnie wykorzystywać Witrynę; (b) nie będziesz zmieniać, tworzyć dzieł pochodnych, dezasemblować, kompilować wstecznie ani dokonywać inżynierii wstecznej jakiejkolwiek części Witryny; (c) nie będziesz uzyskiwać dostępu do Witryny w celu zbudowania podobnej lub konkurencyjnej witryny; oraz (d) z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, żadna część Witryny nie może być kopiowana, reprodukowana, rozpowszechniana, ponownie publikowana, pobierana, wyświetlana, publikowana lub przesyłana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, o ile nie wskazano inaczej, wszelkie przyszłe wydania, aktualizacje lub inny dodatek do funkcjonalności Witryny podlega niniejszym Warunkom. Wszystkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności w Witrynie muszą być zachowane na wszystkich jej kopiach.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zakończenia Witryny z powiadomieniem lub bez powiadomienia. Zaakceptowałeś, że Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek zmiany, przerwy lub zamknięcie Witryny lub jakiejkolwiek części.

Brak wsparcia i konserwacji. Zgadzasz się, że Firma nie będzie zobowiązana do zapewnienia Ci wsparcia w związku z Witryną.

Wyłączając wszelkie Treści użytkownika, które możesz udostępnić, masz świadomość, że wszystkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, patenty, znaki towarowe i tajemnice handlowe, w Witrynie i jej zawartości należą do Spółki lub jej dostawców. Należy pamiętać, że niniejsze Warunki i dostęp do Witryny nie dają żadnych praw, tytułów ani udziałów w jakichkolwiek prawach własności intelektualnej, z wyjątkiem praw ograniczonego dostępu, o których mowa w punkcie 2.1. Firma i jej dostawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa, które nie zostały przyznane w niniejszych Warunkach.

Linki i reklamy innych firm; Inni użytkownicy

Linki i reklamy stron trzecich. Witryna może zawierać linki do witryn i usług stron trzecich i/lub wyświetlać reklamy stron trzecich. Takie linki i reklamy osób trzecich nie podlegają kontroli Firmy, a Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek linki i reklamy osób trzecich. Firma zapewnia dostęp do tych linków i reklam stron trzecich tylko dla wygody użytkownika i nie przegląda, zatwierdza, monitoruje, popiera, nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do linków i reklam stron trzecich. Korzystasz ze wszystkich linków i reklam stron trzecich na własne ryzyko i powinieneś zachować przy tym odpowiednią ostrożność i dyskrecję. Po kliknięciu dowolnego z linków i reklam stron trzecich obowiązują odpowiednie warunki i zasady stron trzecich, w tym praktyki dotyczące prywatności i gromadzenia danych stron trzecich.

Inni użytkownicy. Każdy użytkownik Witryny ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie własne Treści użytkownika. Ponieważ nie kontrolujemy Treści Użytkownika, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za Treści Użytkownika, niezależnie od tego, czy zostały one dostarczone przez Ciebie, czy przez inne osoby. Zgadzasz się, że Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku takich interakcji. W przypadku sporu między Tobą a dowolnym użytkownikiem Witryny nie jesteśmy zobowiązani do udziału.

Niniejszym zwalniasz i na zawsze zwalniasz Firmę i naszych funkcjonariuszy, pracowników, agentów, następców i cesjonariuszy z każdego przeszłego, obecnego i przyszłego sporu, roszczenia, kontrowersji, żądania, prawa, zobowiązania , odpowiedzialności, powództwa i przyczyny powództwa wszelkiego rodzaju i charakteru, które powstały lub wynikają bezpośrednio lub pośrednio z Witryny lub bezpośrednio lub pośrednio z nią związane. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, niniejszym zrzekasz się sekcji 1542 kalifornijskiego kodeksu cywilnego w związku z powyższym, który stanowi: „ogólne zwolnienie nie obejmuje roszczeń, o których wierzyciel nie wie lub nie podejrzewa, że ​​istnieją na jego korzyść w czas wykonania zwolnienia, który, jeśli jest mu znany, musiał w istotny sposób wpłynąć na jego ugodę z dłużnikiem.”

Pliki cookie i sygnalizatory WWW. Jak każda inna witryna internetowa, Blikopzuid używa plików „cookie”. Te pliki cookie służą do przechowywania informacji, w tym preferencji odwiedzających oraz stron w witrynie, do których użytkownik uzyskał dostęp lub które odwiedził. Informacje są wykorzystywane do optymalizacji doświadczeń użytkowników poprzez dostosowywanie zawartości naszej strony internetowej w oparciu o typ przeglądarki odwiedzających i/lub inne informacje.

Zastrzeżenia

Witryna jest udostępniana na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”, a firma i nasi dostawcy wyraźnie zrzekają się wszelkich gwarancji i warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych, w tym wszelkich gwarancji lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu, spokoju, dokładności lub nienaruszania praw. My i nasi dostawcy nie gwarantujemy, że witryna spełni Twoje wymagania, będzie dostępna nieprzerwanie, na czas, bezpieczna lub wolna od błędów, lub będzie dokładna, niezawodna, wolna od wirusów lub innego szkodliwego kodu, kompletna, legalna lub bezpieczny. Jeśli obowiązujące prawo wymaga jakichkolwiek gwarancji w odniesieniu do witryny, wszystkie takie gwarancje są ograniczone do dziewięćdziesięciu (90) dni od daty pierwszego użycia.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie gwarancji dorozumianych, więc powyższe wyłączenie może nie dotyczyć użytkownika. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dotyczące czasu trwania dorozumianej gwarancji, więc powyższe ograniczenie może Cię nie dotyczyć.

Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, w żadnym wypadku firma ani nasi dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek utracone zyski, utracone dane, koszty zakupu produktów zastępczych lub jakiekolwiek pośrednie, wtórne, przykładowe , przypadkowe, szczególne lub karne szkody wynikające lub związane z niniejszymi warunkami lub korzystaniem lub niemożnością korzystania z witryny, nawet jeśli firma została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Dostęp do witryny i korzystanie z niej odbywa się według własnego uznania i na ryzyko, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia urządzenia lub systemu komputerowego lub wynikające z tego utratę danych.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, nasza odpowiedzialność wobec użytkownika za wszelkie szkody wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane będzie zawsze ograniczona do maksymalnie pięćdziesięciu dolarów amerykańskich (50 USD). ). Istnienie więcej niż jednego roszczenia nie zwiększy tego limitu. Zgadzasz się, że nasi dostawcy nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności wynikającej z tej umowy lub z nią związanej.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania.

Okres obowiązywania i wypowiedzenie. Z zastrzeżeniem niniejszej sekcji, niniejsze Warunki pozostaną w pełnej mocy podczas korzystania z Witryny. Możemy zawiesić lub wypowiedzieć Twoje prawa do korzystania z Witryny w dowolnym momencie z dowolnego powodu według naszego wyłącznego uznania, w tym w przypadku korzystania z Witryny z naruszeniem niniejszych Warunków. Po wygaśnięciu Twoich praw wynikających z niniejszych Warunków, Twoje Konto oraz prawo do dostępu i korzystania z Witryny wygasają natychmiast. Rozumiesz, że każde zamknięcie Twojego Konta może wiązać się z usunięciem Twoich Treści Użytkownika powiązanych z Twoim Kontem z naszych baz danych. Firma nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie za jakiekolwiek wygaśnięcie Twoich praw wynikających z niniejszych Warunków. Nawet po wygaśnięciu Twoich praw wynikających z niniejszych Warunków, następujące postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy: Sekcje 2 do 2.5, Sekcje 3 i Sekcje 4 do 10.

Polityka praw autorskich.

Firma szanuje własność intelektualną innych i prosi użytkowników naszej Witryny o to samo. W związku z naszą Witryną przyjęliśmy i wdrożyliśmy politykę poszanowania praw autorskich, która przewiduje usuwanie wszelkich materiałów naruszających prawo oraz wygaśnięcie użytkowników naszej Witryny internetowej, którzy wielokrotnie naruszają prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie. Jeśli uważasz, że jeden z naszych użytkowników, korzystając z naszej Witryny, bezprawnie narusza prawa autorskie do utworu i życzysz sobie usunięcia materiału rzekomo naruszającego, następujące informacje w formie pisemnego powiadomienia (zgodnie z do 17 USC § 512(c)) należy dostarczyć naszemu wyznaczonemu agentowi ds. praw autorskich:

  • Twój podpis fizyczny lub elektroniczny;
  • identyfikacja dzieł chronionych prawami autorskimi, które Twoim zdaniem zostały naruszone;
  • identyfikacja materiałów w naszych usługach, które Twoim zdaniem naruszają prawa i których usunięcia prosisz;
  • wystarczające informacje, aby umożliwić nam zlokalizowanie takich materiałów;
  • Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;
  • oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie budzącego zastrzeżenia materiałów nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub zgodnie z prawem; i
  • oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i pod karą krzywoprzysięstwa, że ​​jesteś właścicielem praw autorskich, które rzekomo zostały naruszone, lub że masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Należy pamiętać, że zgodnie z 17 U.S.C. § 512(f), wszelkie fałszywe przedstawienie istotnych faktów w pisemnym powiadomieniu automatycznie naraża stronę skarżącą na odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty i honoraria adwokackie poniesione przez nas w związku z pisemnym powiadomieniem i zarzutem naruszenia praw autorskich.

Ogólne

Niniejsze Warunki podlegają sporadycznym zmianom, a jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany, możemy powiadomić Cię, wysyłając wiadomość e-mail na ostatni podany przez Ciebie adres e-mail i/lub umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o zmiany na naszej Stronie. Jesteś odpowiedzialny za podanie nam swojego najbardziej aktualnego adresu e-mail. W przypadku, gdy ostatni podany przez Ciebie adres e-mail jest nieaktualny, wysłanie przez nas wiadomości e-mail zawierającej takie zawiadomienie będzie stanowiło skuteczne powiadomienie o zmianach opisanych w zawiadomieniu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków zaczną obowiązywać najwcześniej trzydzieści (30) dni kalendarzowych po wysłaniu przez nas powiadomienia e-mailem lub trzydzieści (30) dni kalendarzowych po opublikowaniu przez nas powiadomienia o zmianach w naszej Witrynie. Zmiany te wejdą w życie natychmiast dla nowych użytkowników naszej Witryny. Dalsze korzystanie z naszej Witryny po powiadomieniu o takich zmianach będzie oznaczać, że akceptujesz takie zmiany i wyrażasz zgodę na związanie się warunkami takich zmian.
Rozwiązywanie sporów. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Umową arbitrażową. Jest to część Twojej umowy z Firmą i wpływa na Twoje prawa. Zawiera procedury OBOWIĄZKOWEGO WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU ORAZ ZRZECZENIE SIĘ POZWU ZBIOROWEGO.

Zastosowanie umowy arbitrażowej. Wszelkie roszczenia i spory związane z Warunkami lub korzystaniem z dowolnego produktu lub usługi dostarczanej przez Firmę, których nie można rozstrzygnąć nieformalnie lub w sądzie ds. drobnych roszczeń, będą rozstrzygane przez wiążący arbitraż na zasadzie indywidualnej zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Arbitrażowej. O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie postępowania arbitrażowe będą prowadzone w języku angielskim. Niniejsza Umowa Arbitrażowa ma zastosowanie do Ciebie i Spółki oraz do wszelkich podmiotów zależnych, stowarzyszonych, agentów, pracowników, poprzedników w interesie, następców prawnych i cesjonariuszy, a także wszystkich upoważnionych lub nieautoryzowanych użytkowników lub beneficjentów usług lub towarów dostarczanych zgodnie z Warunkami.< /p>

Wymaganie powiadomienia i nieformalne rozstrzyganie sporów. Zanim którakolwiek ze stron będzie mogła wystąpić o arbitraż, strona musi najpierw wysłać drugiej stronie pisemne zawiadomienie o sporze opisujące charakter i podstawę roszczenia lub sporu, oraz żądanej ulgi. Zawiadomienie do Firmy należy wysłać na adres: 44 Milton Ave #300, Alpharetta, GA 30009. Po otrzymaniu zawiadomienia Ty i Firma możecie podjąć próbę rozwiązania roszczenia lub sporu w sposób nieformalny. Jeśli Ty i Spółka nie rozwiążecie roszczenia lub sporu w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania Zawiadomienia, każda ze stron może rozpocząć postępowanie arbitrażowe. Kwota jakiejkolwiek oferty ugody złożonej przez którąkolwiek ze stron nie może zostać ujawniona arbitrowi, dopóki arbiter nie określi kwoty orzeczenia, do której uprawniona jest każda ze stron.

Zasady arbitrażu. Arbitraż zostanie zainicjowany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe, uznanego dostawcę alternatywnego rozstrzygania sporów, który oferuje arbitraż, jak określono w tej sekcji. Jeżeli AAA nie jest dostępne do arbitrażu, strony zgadzają się wybrać alternatywnego Dostawcę ADR. Zasady Dostawcy ADR regulują wszystkie aspekty arbitrażu, z wyjątkiem sytuacji, w których zasady te są sprzeczne z Warunkami. Zasady arbitrażu konsumenckiego AAA regulujące arbitraż są dostępne online na stronie adr.org lub dzwoniąc do AAA pod numer 1-800-778-7879. Arbitraż będzie prowadzony przez jednego, neutralnego arbitra. Wszelkie roszczenia lub spory, w których łączna kwota żądanego odszkodowania jest mniejsza niż dziesięć tysięcy dolarów amerykańskich (10 000,00 USD), mogą być rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu nieopartego na wyglądzie, według uznania strony ubiegającej się o zadośćuczynienie. W przypadku roszczeń lub sporów, w których łączna kwota żądanego odszkodowania wynosi dziesięć tysięcy dolarów amerykańskich (10 000,00 USD) lub więcej, prawo do przesłuchania zostanie określone w regulaminie arbitrażowym. Każde przesłuchanie odbędzie się w miejscu w promieniu 100 mil od miejsca zamieszkania, chyba że mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi i strony nie postanowią inaczej. Jeśli mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi, arbiter powiadomi strony z odpowiednim wyprzedzeniem o dacie, godzinie i miejscu wszelkich rozpraw ustnych. Wszelkie orzeczenie w sprawie orzeczenia wydanego przez arbitra może zostać wniesione do dowolnego sądu właściwej jurysdykcji. Jeśli arbiter przyzna Ci nagrodę wyższą niż ostatnia oferta ugodowa, którą Firma złożyła Ci przed wszczęciem arbitrażu, Firma wypłaci Ci większą z tych nagród lub 2 500,00 USD. Każda ze stron poniesie własne koszty i wydatki wynikające z arbitrażu oraz zapłaci równą część opłat i kosztów Dostawcy ADR.

Dodatkowe zasady arbitrażu bez stawiennictwa. W przypadku wyboru arbitrażu bez stawiennictwa, arbitraż będzie prowadzony przez telefon, online i/lub wyłącznie na podstawie pisemnych oświadczeń; konkretny sposób zostanie wybrany przez stronę wszczynającą arbitraż. Arbitraż nie obejmuje osobistego stawiennictwa stron lub świadków, chyba że strony uzgodnią inaczej.

Ograniczenia czasowe. Jeśli Ty lub Firma prowadzicie arbitraż, postępowanie arbitrażowe musi zostać wszczęte i/lub wymagane w ramach przedawnienia i w dowolnym terminie nałożonym zgodnie z Zasadami AAA dla odpowiedniego roszczenia.

Uprawnienie arbitra. W przypadku wszczęcia arbitrażu arbiter zadecyduje o prawach i zobowiązaniach użytkownika i Spółki, a spór nie zostanie skonsolidowany z żadnymi innymi sprawami ani połączony z innymi sprawami lub imprezy. Arbiter będzie uprawniony do składania wniosków o rozpatrzenie całości lub części roszczenia. Arbiter ma prawo przyznać odszkodowanie pieniężne oraz przyznać wszelkie niepieniężne środki zaradcze lub ulgi dostępne dla osoby zgodnie z obowiązującym prawem, Zasadami AAA i Warunkami. Arbiter wydaje pisemny wyrok i oświadczenie orzekające opisujące istotne ustalenia i wnioski, na których opiera się wyrok. Arbiter ma takie same uprawnienia do indywidualnego przyznawania ulg, jakie miałby sędzia sądu. Orzeczenie arbitra jest ostateczne i wiążące dla Ciebie i Spółki.

Zrzeczenie się rozprawy z ławą przysięgłych. STRONY NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ PRAWA KONSTYTUCYJNEGO I USTAWOWEGO DO PRZEJŚCIA DO SĄDU I PROWADZENIA ROZPRAWY PRZED SĘDZIĄ LUB SĘDZIĄ PRZYSIĘGŁYCH, zamiast tego wybierają, że wszystkie roszczenia i spory będą rozstrzygnięte w drodze arbitrażu na podstawie niniejszej Umowy Arbitrażowej. Procedury arbitrażowe są zazwyczaj bardziej ograniczone, wydajniejsze i tańsze niż przepisy obowiązujące w sądzie i podlegają bardzo ograniczonej kontroli sądowej. W przypadku powstania sporu między Tobą a Firmą w jakimkolwiek sądzie stanowym lub federalnym w sprawie o zwolnienie lub wyegzekwowanie orzeczenia arbitrażowego lub w inny sposób, TY I FIRMA ZRZEKASZ SIĘ WSZYSTKICH PRAW DO ROZPRAWY Z SĄDZIAMI, zamiast tego wybierasz rozwiązanie sporu przez sędziego.

Zrzeczenie się pozwów zbiorowych lub skonsolidowanych. Wszystkie roszczenia i spory objęte zakresem niniejszej umowy arbitrażowej muszą być przedmiotem arbitrażu lub postępowania sądowego na zasadzie indywidualnej, a nie grupowej, a roszczenia więcej niż jednego klient lub użytkownik nie mogą być przedmiotem postępowania arbitrażowego ani sądowego wspólnie lub skonsolidowanego z innymi klientami lub użytkownikami.

Poufność. Wszystkie aspekty postępowania arbitrażowego są ściśle poufne. Strony zgadzają się zachować poufność, chyba że prawo stanowi inaczej. Niniejszy ustęp nie uniemożliwia stronie przedłożenia sądowi jakichkolwiek informacji niezbędnych do wyegzekwowania niniejszej Umowy, wyegzekwowania orzeczenia arbitrażowego lub dochodzenia nakazu sądowego lub słusznego zadośćuczynienia.

Rozdzielność. Jeśli jakakolwiek część lub części niniejszej Umowy arbitrażowej zostaną uznane zgodnie z prawem za nieważne lub niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji, wówczas taka część lub części nie będą miały mocy i skutku i zostanie zerwana, a pozostała część Umowy pozostanie w pełnej mocy.

Prawo do zrzeczenia się. Wszelkie lub wszystkie prawa i ograniczenia określone w niniejszej Umowie arbitrażowej mogą zostać zniesione przez stronę, przeciwko której dochodzone jest roszczenie. Takie zrzeczenie się nie uchyla ani nie wpływa na żadną inną część niniejszej Umowy arbitrażowej.

Przetrwanie umowy. Niniejsza umowa arbitrażowa będzie obowiązywać po zakończeniu relacji z Firmą.

Sąd ds. drobnych roszczeń. Niezależnie od powyższego, Ty lub Firma możecie wnieść indywidualne powództwo do sądu ds. drobnych roszczeń.

Nagła sprawiedliwa ulga. W każdym razie każda ze stron może dochodzić doraźnego sprawiedliwego zadośćuczynienia przed sądem stanowym lub federalnym w celu utrzymania status quo w toku arbitrażu. Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych nie będzie uważany za zrzeczenie się jakichkolwiek innych praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy arbitrażowej.

Roszczenia niepodlegające arbitrażowi. Niezależnie od powyższego, roszczenia dotyczące zniesławienia, naruszenia ustawy o oszustwach i nadużyciach komputerowych oraz naruszenia lub sprzeniewierzenia patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub tajemnic handlowych drugiej strony będą nie podlegać niniejszej Umowie arbitrażowej.

W każdym przypadku, gdy powyższa Umowa arbitrażowa zezwala stronom na prowadzenie postępowania sądowego, strony niniejszym zgadzają się poddać w takich celach osobistej jurysdykcji sądów znajdujących się w hrabstwie Netherlands w Kalifornii.

Witryna może podlegać amerykańskim przepisom dotyczącym kontroli eksportu i może podlegać przepisom dotyczącym eksportu lub importu w innych krajach. Zgadzasz się nie eksportować, reeksportować ani nie przekazywać, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych danych technicznych ze Stanów Zjednoczonych uzyskanych od Spółki ani żadnych produktów wykorzystujących takie dane, z naruszeniem przepisów lub regulacji eksportowych Stanów Zjednoczonych.

Firma znajduje się pod adresem podanym w sekcji 10.8. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz zgłaszać skargi do Działu Obsługi Zażaleń Wydziału Produktów Konsumenckich Kalifornijskiego Departamentu Spraw Konsumenckich, kontaktując się z nimi pisemnie pod adresem 400 R Street, Sacramento, CA 95814 lub telefonicznie pod numerem (800 ) 952-5210.

Komunikacja elektroniczna. Komunikacja między Tobą a Firmą odbywa się drogą elektroniczną, niezależnie od tego, czy korzystasz z Witryny, czy wysyłasz nam e-maile, czy Firma publikuje powiadomienia w Witrynie lub komunikuje się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dla celów umownych, (a) wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości od Spółki w formie elektronicznej; oraz (b) zgadzają się, że wszystkie warunki, umowy, zawiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które Firma przekazuje Państwu drogą elektroniczną, spełniają wszelkie zobowiązania prawne, które taka komunikacja spełniałaby, gdyby była w formie papierowej.

Całe Warunki. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między Tobą a nami dotyczącej korzystania z Witryny. Nasze niewykonanie lub nieegzekwowanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie działać jako zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia. Tytuły sekcji w niniejszych Warunkach służą wyłącznie wygodzie i nie mają skutków prawnych ani umownych. Słowo „w tym” oznacza „w tym bez ograniczeń”. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną nienaruszone, a nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zmodyfikowane tak, aby było ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Twoja relacja z Firmą jest relacją niezależnego kontrahenta i żadna ze stron nie jest agentem ani partnerem drugiej. Niniejsze Warunki oraz zawarte w nich prawa i obowiązki nie mogą być cedowane, podzlecane, delegowane lub w inny sposób przekazywane przez Ciebie bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, a wszelkie próby cesji, podwykonawstwa, delegacji lub przeniesienia z naruszeniem powyższego będą nieważne i próżnia. Spółka może dowolnie przypisywać niniejsze Warunki. Warunki określone w niniejszych Warunkach są wiążące dla cesjonariuszy.

Twoja prywatność. Przeczytaj naszą Politykę prywatności.

Informacje o prawach autorskich/znaku towarowym. Prawa autorskie ©. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki towarowe, logo i znaki usługowe wyświetlane w Witrynie są naszą własnością lub własnością innych osób trzecich. Nie możesz używać tych Znaków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody lub zgody takiej strony trzeciej, która może być właścicielem Znaków.

Informacje kontaktowe

Adres: 44 Milton Ave #300, Alpharetta, GA 30009

E-mail: [email protected]